Loading
Even geduld a.u.b. het magazine wordt geladen...
Innovatie

Ook voor innovatie maken we gebruik van wetenschappelijk en toegepast onderzoek, en werken we samen met de Academische Werkplaats, kennisinstituten als Tilburg University en Centerdata, en met Garage2020.

In 2020 ontving Sterk Huis bijdragen van het Innovatienetwerk jeugd en Stichting Kinderpostzegels voor de ontwikkeling van een serious game voor jongeren in de crisisopvang. In 2021 is de game samen met jongeren ontwikkeld en in gebruik genomen: The Game. Meer informatie over The Game.

Voor clusteroverstijgende innovatie en ontwikkeling werken we met Ontwikkeltafels. De Ontwikkeltafels vormen – samen met de cyclus van de jaarlijkse trendanalyse, inhoudelijke en financiële kaders en Jaarwerkplannen – het Ontwikkelhuis. In 2021 kenden we de volgende Ontwikkeltafels:

Wonen doe je thuis

Met deze Ontwikkeltafel geven we een impuls aan de zogenoemde ‘beweging naar nul’: zoveel mogelijk kinderen die in beeld zijn voor uithuisplaatsing alsnog (deels) thuis of zo thuis als mogelijk te laten opgroeien en daar met het gezin/netwerk samen te behandelen en te ondersteunen. Voor de kinderen die niet thuis kunnen wonen richten we het verblijf bij Sterk Huis zo in dat het zo thuis als mogelijk is, zo kort als mogelijk en gericht is op het netwerk. De fases van een verblijf bij Sterk Huis hebben we kritisch bekeken (o.a. samenwerking gemeenten, intake en toeleiding, behandeling met verblijf, uitstroom) en we hebben nieuwe, alternatieve concepten ontwikkeld: ‘Intakeprocedure nieuwe stijl’ met focus op alternatieven dan verblijf, Deeltijdbehandeling en Sterk Thuis (kleinschalige woonvorm in de wijk na verblijf in een behandelgroep en/of pleeggezin). Implementatie vindt in 2022 plaats.

Veiligheid, seksualiteit en systeemgericht werken

Deze Ontwikkeltafel heeft borging van het werken met veiligheidsplannen en risicotaxaties binnen alle Sterk Huis-clusters versterkt. Medewerkers hebben doorlopend en op verschillende manieren meegedacht over de vertaling van het thema veiligheid naar het eigen werk. We hebben de visie op seksualiteit herzien en zijn gestart met trainen van medewerkers. In 2021 is aan deze Ontwikkeltafel een begin gemaakt met de visie op systeemgericht werken.

16-27 jaar

Actuele thema’s die deze Ontwikkeltafel samen met externe stakeholders uitwerkt, zijn met name middelengebruik en dagbesteding voor jongeren. Dit heeft in 2021 geresulteerd in samenwerking met Novadic-Kentron met jongeren in de regio West-Brabant Oost, om middelengebruik terug te dringen. Ook is een begin gemaakt met nieuwe concepten voor de behandelgroepen 16-27 jaar. Lees het interview met Nathali van Hirtum.

Crisis

Deze Ontwikkeltafel heeft zich in 2021 gericht op de herinrichting van de regionale crisisorganisatie, inclusief de opdracht en aansturing. Uiteraard is hierin nauw samengewerkt met de gemeenten en andere partners.

Persona’s

De Ontwikkeltafel persona’s fungeerde als klankbordgroep en inspiratietafel voor de onderzoekers die bezig waren om persona’s te ontwikkelen voor de diverse doelgroepen van Sterk Huis (zie de vorige paragraaf). Na een inventarisatieronde waarin verwachtingen en wensen van de inzet van persona’s zijn opgehaald, is gestart met de ontwikkeling ervan. Persona’s zijn voor Sterk Huis een middel om inzicht te krijgen wie de doelgroepen zijn, wat hen kenmerkt en welke vragen zij hebben. Hiermee hoopt Sterk Huis hen eerder en beter te bereiken en een effectief behandelaanbod, afgestemd op hun vragen, te kunnen (blijven) bieden. Er zijn in 2021 twee persona’s ontwikkeld; slachtoffers van geweld in afhankelijkheidsrelaties én jongeren met gedrags- en gezagsproblematiek. Een derde is in de maak; het jonge kind. Om de persona’s te ontwikkelen wordt de kwalitatieve Movisiemethodiek gehanteerd, waarin met de betreffende doelgroep de persona wordt ontwikkeld en vormgegeven. De inhoud die opgehaald is in de bijeenkomsten wordt momenteel omgezet naar een persona in de vorm van een animatie. Dit is een belangrijke stap voor Sterk Huis – om ook daadwerkelijk te kunnen gaan werken met de persona’s en deze te koppelen aan herijking van beleid en de inrichting van processen, zoals het intakeproces en trainingen.

Sterke werkprocessen

Deze Ontwikkeltafel richt zich op het continu verbeteren van de processen binnen ons Kwaliteitsbeleid: 1) de bestuurlijke inrichting en het bestuursproces van strategisch meerjarenbeleid tot jaardocument, 2) het primaire proces/cliëntproces van intake tot afsluiting dossier en 3) het beleid en de ondersteunende bedrijfsprocessen op het vlak van HR, financiën en facilitaire zaken. Alle ontwikkelingen zijn gestoeld op de cyclus van plan-do-check-act en het continu verbeteren.

Ervaringsdeskundigheid

Eind 2021 hebben we besloten een nieuwe Ontwikkeltafel te starten voor Ervaringsdeskundigheid. De visie Sterk Huis is vastgesteld, en we doen al langere tijd ervaring op met inzet van ervaringsdeskundigen in trainingen en communicatie, focus van de Ontwikkeltafel komt te liggen op inzet voor cliënten.

5/8
1. Inhoudsopgave
2. Interview Lian Smits
3. Onderzoek
4. In beeld
5. Innovatie
6. In cijfers
7. Crossroads
8. Sterk Magazine #7