Loading
Even geduld a.u.b. het magazine wordt geladen...
2023
Werken in netwerken

Om ons werk goed te kunnen doen, zijn we doorlopend in gesprek met gezinnen, de samenleving en samenwerkingspartners. Over wat noodzakelijke en zinvolle hulp is, waarmee mensen verder komen. Over het voorkomen dat problemen groot worden, door daar te zijn waar problemen ontstaan en domein overstijgend te werken. En te beseffen dat samenwerken met mensen en hun eigen netwerk in gedeelde verantwoordelijkheid cruciaal is voor duurzaam herstel. En ook over ontwikkelingen in de samenleving; door samen te kijken naar het veld waarin we acteren en te bespreken wat anders kan en wat anders moet. Op basis van ervaringen, kennis en data. Goede samenwerking met netwerkpartners is hierin cruciaal en ontwikkelt zich steeds verder. Van gemeenten tot informele steun, van maatschappelijke partners tot (branche)verenigingen.

Al een aantal jaren kennen we netwerksamenwerking in hulpverlening, bijvoorbeeld met het Crisisinterventieteam, Gezinsmanagement, Crossroads en Siem. Op scholen met Teams op Maat, Dichtbij in de klas, Kameleon, Sterke start Entreecollege, Track013 en andere onderwijszorgconcepten in netwerkverband. Met deze inzet in het onderwijs wordt er een bijdrage geleverd aan het vergroten van de mogelijkheden op een succesvolle schoolloopbaan of arbeidstraject van kinderen en jongeren in een kwetsbare positie.

En we werken in programma’s, projecten en samenwerkingsverbanden als Smart Start, Samen Opgroeien Tilburg, (Boven)regionaal Expertisenetwerk, MOM (de Tilburgse Maatschappelijke Ontwikkelingsmaatschappij), de Hot Spot en lokale Kansrijke Startcoalities. Ook in 2023 werkten we mee aan het actieprogramma ‘geen plaats voor mensenhandel’ en gaven we samen met het IMW en Veilig Thuis Midden-Brabant leiding aan (de ontwikkeling van) het Regionaal Expertisecentrum Huiselijk Geweld en Kindermishandeling.

 

Crossroads & Siem
In 2023 hebben we stevig meegebouwd aan Crossroads en Siem. In Crossroads als kernpartner en penvoerder, in Siem met de focus op inzet van onze kennis van geweld in afhankelijkheid. De twee consortia zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor het specialistische segment van de jeugdhulp en de Wmo in de Regio Hart van Brabant. We weten dat het bouwen van een goed netwerk tijd, kennis en intensief samen optrekken vraagt. Belangrijk zijn de omvang, de sturing, want lokale teams en teams op o.a. scholen moeten present, nabij kunnen werken, met vaste gezichten, tijd en aandacht voor jeugd, ouders, leerkrachten en andere professionals.

Sterke lokale teams
We hebben in gemeente Heusden samen met betrokken partners een succesvol jeugd- en gezinsteam opgebouwd, bovendien verbonden aan huisartsen, scholen en aan het Wonen- en welzijnsteam. Gemeenten werken aan (nog) steviger lokale teams, geïnspireerd door de Hervormingsagenda Jeugd. In 2023 spraken we samen met Heusden met een aantal gemeenten over de ervaringen van het jeugd- en gezinsteam, en we maakten samen de stappen en lessen inzichtelijk en deelbaar. We voelen ons namelijk medeverantwoordelijk om de ambities uit de Hervormingsagenda Jeugd te realiseren, van stevige lokale teams tot onderwijszorg en van … nog invoegen. We bouwen mee aan de transformatie van het jeugdstelsel.

We bouwen mee aan de transformatie van het jeugdstelsel.

JIM

Het thema informele zorg kreeg in 2023 nog meer aandacht dan in 2022. Met ContourdeTwern werken we nauw samen in het programma Samen opgroeien Tilburg. Ook waren we in 2023 regionaal projectleider van het gedachtegoed van JIM en het bijbehorende inverbindingteam intersectoraal, dat stevig inzet op de samenwerking met informele steunfiguren rondom kinderen en jongeren. We werken actief mee aan circulaire zorg in het jeugddomein via JIM werkt en via JIM Pact landelijk.

In regio WBO werken we in meerdere netwerken om de samenhang in jeugdhulp en informele zorg te verbeteren, o.a. met JIM. Ook werken wij in deze regio aan de doorontwikkeling  van het Stevige Lokale Team en de verbinding aan onze specialistische achterkant.

We werken actief mee aan circulaire zorg in het jeugddomein via JIM werkt en via JIMpact landelijk.

Sterk Huis is aangesloten bij verschillende (branche)verenigingen, zoals Jeugdzorg Nederland, Valente, FCB, het arbeidsmarktfonds voor de branches Sociaal Werk, Jeugdzorg en Kinderopvang en Transvorm. Ook participeren we in overlegplatforms van gemeenten en met ministeries van VWS, J&V, OC&W en SZW, onder meer over gezond opgroeien (Kansrijke Start). En in Brabant werken we intensief samen met TiU, onder meer in de Academische Werkplaats Jeugd, en hogescholen Avans en Fontys.


7/9
1. Inhoudsopgave 2023
2. Voorwoord 2023
3. Hoogtepunten 2023
fallback afbeelding
4. 2023 in cijfers
5. Vanuit nabijheid meedoen
6. In beeld 2023
7. Werken in netwerken 2023
8. Onderzoek & innovatie 2023
9. Werken met persona's